Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

R Y S H I S T O R Y C Z N Y

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pieńsku

Powstanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pieńsku datujemy na dzień 1.06.1946 roku.

Pierwsze sprawozdanie bilansowe oceną, którego zajęło się w dniu 22.08.1948 roku Walne Zgromadzenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pieńsku, dotyczyło działalności Spółdzielni w okresie od 1.06.1946 roku do 31.12.1947 roku i właśnie dlatego dzień 1.06.1946 roku uznajemy za dzień jej powołania do społeczno – gospodarczego życia.

Ówczesny teren działania Gminnej Spółdzielni obejmował, wtedy jeszcze osadę a dziś miasto, Pieńsk oraz Lasów, Żarkę n/Nysą, Bielawę Dolną i Stojanów, powiększony w połowie lat siedemdziesiątych o Żarki Średnie, Dłużynę Dolną i Górną, Strzelno oraz Bielawę Górną. Przejściowo, w okresie lat siedemdziesiątych, działaliśmy również na terenach wsi; Żarskiej Wsi, Sławnikowic, Gronowa i Przesieczan.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28.11.1951 roku przyłączono do Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w Pieńsku, Spółdzielnię Spożywców „Hutnik”, a w 6 lat później tj. 16.10.1957 roku przyłączono Gminną Spółdzielnię „S.Ch.” w Dłużynie Dolnej.

Warto podkreślić, że inicjatorami powołania Gminnej Spółdzielni byli ówcześni Osadnicy Wojskowi, dziś Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Z różnymi okresami działalności i życia Spółdzielni wiąże się wiele nazwisk jak chociażby; Jan Jasiński, Marian Siempiński, Marceli Lenczewski czy małżeństwo Czesław i Leokadia Taurogińscy związani z założeniem Spółdzielni; Feliks Kostrzewa, Jan Strychała, Jan Wrzeszcz z jej pierwszym okresem funkcjonowania; Stanisław Uhryn, Zbigniew Skulski, Feliks Ługowski, Kazimierz Maliszewski, Bolesław Lipa związani z okresem jej rozwoju. Od marca 1990 roku Prezesem Zarządu Spółdzielni jest Antoni Strzelczyk, który kieruje Spółdzielnią współdziałając w tym zakresie z Radą Nadzorczą, ostatnio w składzie wybranym w 2007 roku w osobach; Stanisław Małysa jako Przewodniczący Rady, Krystyna Tarnowska jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Małgorzata Didenko jako Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Bożena Bigos jako Sekretarz Rady oraz Lucyna Mróz, Zofia Szkudlarek i Krystyna Jagusiak jako Członkinie Rady Nadzorczej. Nie tylko z kronikarskiego obowiązku, należy dodać, że najdłużej i najskuteczniej, najważniejsze funkcje w Gminnej Spółdzielni Pieńsk pełnili; Feliks Ługowski – Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Zbigniew Skulski - Prezesa Zarządu.

W wyniku negatywnych skutków transformacji ustrojowo – gospodarczej początku ostatniej dekady XX wieku oraz znacznego spadku poziomu lokalnego rolnictwa i spadku siły nabywczej mieszkańców miasta i gminy, Gminna Spółdzielnia w Pieńsku jak wiele innych podmiotów gospodarczych w kraju znalazła się w trudnym gospodarczo położeniu. Ograniczono znacznie działalność, szczególnie w zakresie obsługi rolnictwa. Wskutek masowej ekspansji, powstających jak grzyby po deszczu, korzystających z wielu preferencji w tym podatkowych - nowych, konkurencyjnych dla Spółdzielni podmiotów gospodarczych, wobec pozostałego po niedawnym okresie „monopolu spółdzielczego”, przerostu zatrudnienia i bazy w postaci zakładów przetwórczych, gastronomicznych i handlowych a także wielu dodatkowych, nowych obciążeń w tym tzw. „popiwku” w odniesieniu do takich jednostek jak Gminna Spółdzielnia, a możliwości brylowania po "szarej strefie" elastycznych konkurentów, byliśmy zmuszeni do wyzbywania się znacznej części nieruchomości oraz kosztownego procesu ograniczania zatrudnienia. Wieloletnie utrzymywanie pustostanów, zbyt wolne ograniczanie zatrudnienia, utrzymywanie poprzez to wielu nieefektywnych działalności to również negatywny efekt zmian gospodarczych, jakie dotknęły spółdzielczość i sferę gospodarki państwowej. Najtrudniejszym problemem do rozwiązania były tu sprawy ludzkie, dotyczące pracowników często z wieloletnim stażem pracy w Gminnej Spółdzielni, bardzo często będących również członkami Spółdzielni. Stosowanie wobec nich, na zasadach solidaryzmu spółdzielczego, tzw. „parasola socjalnego” było nazbyt kosztowne i niestety nieprzystające do realiów wolnorynkowej, konkurencyjnej gospodarki, choć bardzo bliskie spółdzielczym ideom.

Mimo tak wielu, dziejowych wręcz przeciwności Gminna Spółdzielnia przetrwała najtrudniejszy okres, skutecznie próbując od 2000 roku odbudowywać swoją pozycję i rolę w środowisku działania oraz rozwijać potencjał gospodarczy w stopniu pozwalającym na efektywne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej, zasobów ludzkich i posiadanego doświadczenia w świadczeniu usług dla ludności. Sprzedając część niewykorzystywanych nieruchomości stanowiących kosztowne w utrzymaniu pustostany, wykupiliśmy równolegle od Miasta i Gminy cztery, dzierżawione dotychczas, lokale sklepowe w centrum miasta. Zmodernizowano, nakładem ok. pół miliona złotych, niewykorzystany dotąd parter Spółdzielczego Domu Handlowego, uruchamiając w sierpniu 2000 roku nowoczesny Supermarket o powierzchni sprzedażowej 250 m2, funkcjonujący w ramach umowy franszyzowej zawartej ze Spar Polska sp. z o. o.. Za tę udaną inicjatywę Prezes Antoni Strzelczyk wyróżniony został tytułem i statuetką „Prymus 2000”, nadaną mu przez „Tęczę Polską” miesięcznik, organ prasowy Krajowej Rady Spółdzielczej. W październiku 2005 roku, nakładem ok. 100 tys. zł., uruchomiliśmy na podobnych zasadach kolejną placówkę – Spar Ekspres. Obie te placówki cieszą się ogromną popularnością i uznaniem wśród mieszkańców Miasta i Gminy. Znaczną część środków pozyskanych ze sprzedaży pustostanów przeznaczaliśmy i przeznaczamy również na modernizację i podnoszenie walorów estetycznych naszych placówek.

Spółdzielnia nasza, zatrudniając niegdyś ok. 250 pracowników, daje obecnie pracę 40 pracownikom, zatrudniając ich w trzech placówkach detalicznych oraz bazie towarów masowych i skupu, ochronie obiektów i w administracji. Ponadto umożliwiamy samorealizację wielu rodzinom spoza Spółdzielni, poprzez dzierżawienie im na rzecz ich własnych, samodzielnych działalności biznesowych, wolnych powierzchni posiadanych lokali. Przygotowujemy dodatkowe możliwości wykorzystania posiadanej bazy lokalowej na kolejne, równie atrakcyjne przedsięwzięcia gospodarcze dla chcących zająć się biznesem na własną rękę, zaspokajając jednocześnie oczekiwania i potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy.

Za swą wieloletnią działalność społeczno gospodarczą, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pieńsku odznaczona została;

  • Odznaką „Za zasługi dla woj. jeleniogórskiego”,
  • Odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”,
  • Odznaką „Zasłużony dla Ligi Obrony Kraju”,
  • Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
  • Medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pieńsk.

Gminna Spółdzielnia chlubi się Sztandarem, ufundowanym jej w 1981 roku przez spółdzielców z okazji 35 rocznicy jej powstania.